Relining i Stockholm: Ett smart sätt att skydda dina rör

10 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I en stad så gammal och infrastrukturmässigt komplex som Stockholm står fastighetsägare inför unika utmaningar när det kommer till underhåll av rörsystem. Rör kan med tidens gång drabbas av slitage, korrosion och läckage som kan medföra både försämrad funktion och stora kostnader. Ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för att förlänga rörsystemets livslängd är relining, en teknik som förnyar rören inifrån. Fördelarna med relining är många och en metod som allt fler Stockholmare vänder sig till för att förvalta sina fastigheter på ett hållbart och ekonomiskt sätt.

Vad är relining?

Relining är en reparationsmetod som innebär att man skapar en ny rörstruktur inuti befintliga avloppsrör utan att behöva gräva upp dem. Processen innebär att man först grundligt rengör de befintliga rören och därefter installerar en ny rörförande liner, som är en flexibel och hållbar plastslang, invändigt i röret. Denna liner härdas på plats, vanligtvis med hjälp av UV-ljus eller värme, och bildar då ett nytt rör inuti det gamla. Detta nya rör förväntas ha en minst lika lång livslängd som att byta ut hela rörsystemet, men till en bråkdel av kostnaden och med minimal påverkan på byggnaden och dess omgivning.

Fördelarna med relining

Kostnadseffektivitet och tidsbesparing

Ett av de största argumenten för relining stockholm är den ekonomiska aspekten. Jämfört med ett traditionellt rörbytesprojekt innebär relining betydande kostnadsbesparingar då behovet av omfattande grävningsarbeten och efterföljande återställning av mark och byggnadsstrukturer eliminerats. Dessutom minimerar man därigenom störningar för de boende eller verksamheter som är lokalisera i byggnaden. Relining kan ofta genomföras på bara några dagar, vilket minskar tiden som de boende eller användarna av byggnaden påverkas.

relining stockholm

Miljövänligt och hållbart

Metoden är inte bara snabb och kostnadseffektiv utan också miljövänlig. Då inga stora grävarbeten är nödvändiga minskar man påfrestningarna på omgivningen, och minimerar den negativa miljöpåverkan som kan följa av omfattande byggnadsprojekt. Relining reducerar också mängden byggavfall eftersom de gamla rören får nytt liv och inte behöver tas bort. Det bidrar till en bättre användning av material och resurser vilket är i linje med hållbarhetsmål och klimatsmarta lösningar.

Processen för relining i Stockholm

Besiktning och förberedelse

Innan en relining kan genomföras måste en grundlig inspektion och besiktning av de befintliga rören utföras. Specialiserade företag inom branschen, som ofta har lång erfarenhet av Stockholm och dess specifika förhållanden, använder avancerad kamerateknik för att fastställa rörens skick och för att identifiera problemområden. Detta är ett avgörande steg för att kunna planera projektet noggrant och försäkra sig om att rätt metod och material väljs för just det specifika rörledningssystemet.

Genomförande

Efter en grundlig besiktning och problemidentifiering, rengörs och förbereds rören för installation av linern. Hela processen övervakas noggrant av erfarna tekniker för att säkerställa att installationen utförs korrekt. Med modern utrustning och metoder kan relining utföras med mycket hög precision, vilket är avgörande för ett långvarigt och hållbart resultat.

Efterarbete

Efter att reliningen är genomförd görs ofta en slutlig inspektion för att försäkra sig om att arbetet håller hög kvalitet och att rörsystemet fungerar som det ska. Därefter skapas en dokumentation över genomförda åtgärder som kan vara viktig för framtida underhåll och för fastighetsägarens register.

Fler nyheter